Skip to content

Kodukord ja töökorralduse reeglid

Jõhvi lasteaiad Kodukord 2021

Kinnitatud hoolekogu 20.10.2021 protokolliga nr. 2021/1-4/4

KODUKORD

I Üldsätted

1.1 Jõhvi Lasteaiad kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse-, rahvatervise-, lastekaitse ning
haldusmenetluse seadusest ja nendest tulenevatest õigusaktidest, samuti Jõhvi valla
koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise
korrast;

1.2 Jõhvi Lasteaiad kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel;
1.3 Pedagoogidel ja lastevanematel on ühine eesmärk: arendada ja kasvatada iga last
vastavalt tema individuaalsetele võimetele;

1.4 Jõhvi Lasteaiad kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks
kohustuslik;

1.5 Lasteaed on avatud kella 7.00-18.30;
1.6 Rühmad töötavad päevakava alusel, mis on koostatud laste ealisi vajadusi silmas pidades.
1.7 Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava (KLS § 16);
1.8 Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia arengukava, õppekava ja tegevuskavaga, mis asuvad direktori kabinetis (KLS § 18p1 lg 3);
1.9 Avalduste ja ettepanekutega on võimalus pöörduda direktori või hoolekogu poole. Tekkinud probleemide lahendamiseks lepitakse kokku aeg vestluseks osapoolte vahel;

1.10 Lastevanemate koosolekute ja pidude ajal lapsevanemad, külalised, lasteaia töötajad mobiiltelefonidega ei räägi;

II Lasteaeda tulek ja lahkumine

2.1 Lapsevanemal on õigus tuua lasteasutusse laps vanematele sobival ajal, jälgides ja võttes arvesse lasteasutuse päevakava, kuid mitte hiljem kui kell 09.00. Lasteaeda hilisem saabumine peab olema rühmaõpetaja(te)ga või juhtkonnaliikmetega kokku lepitud. Lasteaeda jõudes palume lapsevanemal koos lapsega oodata, kuni tekib sobiv moment rühma tööga liitumiseks või anda laps üle rühma õpetaja abile;
2.2 Õhtul tuleb lapsevanem lapsele järgi vähemalt 10 minutit enne lasteaia sulgemist;

2.3 Kui lapsele tuleb järgi keegi teine täiskasvanu, mitte ema või isa, tuleb sellest tingimata eelnevalt teavitada rühma õpetajat;
2.4 Kui kell 18.30 ei ole lapsele keegi järele tulnud, otsib õpetaja kõigepealt kontakti lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ning järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi;

2.5 Lasteaia töötajad vastutavad laste elu ja tervise eest alates hetkest, kui lapsevanem on lapse õpetajale üle andnud;

2.6 Lapsevanem saadab isiklikult lahtirõivastunud lapse rühmatuppa;

2.7 Hilinemise korral palume lapsevanemal koos lapsega oodata, kuni tekib sobiv moment rühma tööga liitumiseks või anda laps üle rühma õpetaja abile;
2.8 Õpetaja ei anna last üle kojuminekuks alaealisele, võõrale või joobnud inimesele;

2.9 Lasteaeda tulles ja lasteaiast koju minnes – last garderoobis riietades ning rühmaruumi saates ja rühmaruumist võttes, soovitame lapsevanematel kasutada vahetusjalanõusid või siniseid susse;
2.10 Kui tulete õhtul lapsele järele, siis ärge lahkuge õpetajaga kontakti võtmata;

2.11 Vastavalt vajadusele, on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi

töökorralduses (suvekuudel/puhkustel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel, õpetajate

haigestumisel, viirustest – COVID 19 tingitud epideemia korral jne). Suveperioodil (1 kuu või vastavalt vajadusele) on avatud üks lasteaed, teised kaks maja on suvel kinni.

III Lasteaiast lahkumine ja väljaarvamine
3.1 Lapse lahkumisel lasteaiast või ajutisest äraolekust tuleb lapsevanemal esitada teatis 2 nädalat ette läbi e-keskkonna ARNO (https://piksel.ee/arno/johvi/avaleht/? ), näidates ära lahkumise aja ja põhjuse;
3.2 Lasteaia nimekirjast arvatakse laps välja, kui lapsevanem on esitanud taotluse e- keskkonda ARNO. Taotluste menetlemiseks kuluv aeg on 14 kalendripäeva;

3.3 Ajutiselt lasteaia nimekirjast arvatakse laps välja, kui laps lapsevanema kirjaliku avalduse alusel etteteatatult puudub üle kuu. Ajutise väljaarvamise korral on lapsevanem vabastatud lapse toidukulu ja osalustasu tasumisest volikogu poolt kehtestatud ulatuses.

IV Koostöö ja infovahetus

4.1 Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning
turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut;

4.2 Ettepanekute tegemine, arvamuse avaldamine aga ka nõu ja abi küsimine toimub e-lahenduse,
paberkandja või eelneval kokkuleppel vestluse teel;

4.3 Ettepanekute ja arvamustega võib pöörduda rühma õpetajate, logopeedi, eripedagoogmänguterapeudijuhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole;

4.4 Rühma lapsevanemate seisukohad koondab ja edastab direktorile rühma hoolekogu
esindaja;

4.5 Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitatakse rühma
esikus stendil oleva infoga, rühma e-posti ja ELIISi kaudu. Stendil on tutvumiseks välja pandud
menüü, päevakava, kontaktid jm. Üldine informatsioon on lasteaia kodulehel 
http://www.johvila.edu.ee/

4.6 Lasteasutuse ja lapsevanemate vaheline kootöö tugineb vastastikusele viisakale ja

lugupidavale suhtlemisele, erimeelsuste lahendamisel seatakse esikohale lapse huvid;

4.7 Lasteasutuse töötajad on kohustatud kaitsma last ja peret puudutavaid andmeid vastavalt
andmekaitse seadusele;

4.8 Keelatud on lastest ja töötajatest piltide ja videote üles riputamine ajakirjandusväljaannetesse ja sotsiaalmeediasse, mis kahjustaks nii laste, lasteaia personali kui ka lasteaia mainet;

4.9 Pilte ja videoid tohib kajastada ajakirjanduses ja meedias ainult sel juhul, kui on selleks olemas eelnevalt saadud kirjalik luba töötajalt või lapsevanemalt (Nõusolek isikuandmete käitlemiseks);

4.10 Lapse töid, mis on tehtud rühmas (õpperuumis) õppetegevuse ajal, eksponeeritakse nii rühmaruumis kui ka rühma garderoobis. Väljaspool lasteasutust lapse tööde eksponeerimiseks küsitakse kirjalik nõusolek. Vanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta;

4.10 Kontaktandmete muutumise korral teavitage kohe rühmaõpetajaid;

4.11 Lapse jaoks on oluline, et võtaksite osa laste pidudest. Peopäeval tuleb lapsevanem vähemalt 15 minutit enne peo algust, et aidata last pidulikke riideid selga panna, ning tüdrukutele soengut korda teha;

4.12 Rääkige õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada Teie lapse päeva, siis suudab ta last paremini mõista;

4.13 Lahkhelid lapse ja rühmakaaslaste vahel lahendatakse rühmas omavahel, rühmaõpetajaga konsulteerides;

4.14 Lapsevanem ei ole teise lapse noomija ega karistaja.

4.15 Probleemid, mis on lapsega tekkinud lasteaias, lahendatakse ainult lapsevanematega või lapse juriidilise eestkostjaga.

Lasteaiamaksude tasumine

5.1 Lapsevanema poolt tasumisele kuuluv lasteaiatasu koosneb: osalustasust ja lapse toidukulust;

5.2 Lapsevanem tasub Jõhvi Vallavalitsuse arved järgneva kuu 25.kuupäevaks;
5.3 Osalustasu makstakse alati täiskuu eest, olenemata lapse lasteaiast puudutud päevade arvust;

5.4 Jõhvi Vallavalitsus võib vanema taotluse alusel (https://piksel.ee/arno/johvi/avaleht/? ) osaliselt või täielikult vabastada vanema osalustasu maksmisest;

5.5 Ühest perest iga kolmanda ja enama lasteaias käiva lapse eest maksab vanem 50% osalustasust;
5.6 Osalustasu ei tasuta juulikuu eest, olenemata sellest, kas laps käib lasteasutuses või ei ning selleks ei pea vanem taotlust esitama;

5.7 Lapsevanem kirjutab avalduse, kui soovib, et tema laps järgmisel kuul ei söö hommiku- või õhtusööki;

VI Lapse riietus

6.1 Lapse riided peavad olema mugavad ja puhtad ning vastama ilmastiku tingimustele;

6.2 Lapsel on rühmas olemas siseriided ja -jalatsid, võimlemisriided, pakk pabertaskurätikuid, kamm, magamisriided, vajadusel puhas vahetuspesu, tüdrukutel juuksekumm;

6.3 Jalatsid peavad püsima kindlalt jalas ning olema libisemiskindla tallaga, et vähendada komistamise- ja kukkumisohtu;

6.4 Magamisriided viiakse koju igal reedel ja tuuakse tagasi pestuna esmaspäeval;

6.5 Lapsel on rühma garderoobis oma kapp, mida tuleb korras hoida. Iga nädala lõpus vaadatakse lapse riided ja muud kapis olevad asjad üle ning lasteaia jaoks mittevajalik viiakse koju;

6.6 Laste riietel ei tohi olla pikki nööre, salle jm ohtlikke detaile. Tõmblukud riietel ja jalatsitel on terved ja kergelt töötavad, nii et laps saab neid ise sulgeda ja avada;

6.7 Lastel, kellel esineb voodimärgamist, on kapis vahetuspesu;

6.8 Laste riided ja jalanõud on soovitav märgistada lapse nimega, et vältida nende kadumist ja vahetusse minemist.

VII Toitlustamine lasteaias

7.1 Lasteaed lähtub toitlustamisel tervisekaitse nõuetest, pakkudes igapäevaselt täisväärtuslikku toitu lasteaia päevakavades kinnitatud kellaaegadel;

7.2 Lasteaed ei koosta erimenüüd ega valmista spetsiifilist toitu lapsevanema või arsti soovitusel;

7.3 Eritoidu toob lasteaeda ja selle eest vastutab lapsevanem isiklikult;

7.4 Kui lapsel on allergia mõne toiduaine suhtes või esineb kroonilisi haigusi, tuleb sellest teavitada rühmaõpetajat ja terviseedendajat.

VIII Lapse tervis

8.1 Lasteasutusse ei lubata tööle asuda töötajal, kui tema terviseseisund võib kahjustada laste või teiste töötajate tervist. Direktoril on õigus haigusnähtudega töötaja koju saata;
8.2 Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist;

8.3 Lasteaia terviseedendajal on õigus juhtida lapsevanema tähelepanu haigusnähtudega (köha, vesine nina, põletikulised silmad, kõhulahtisus, oksendamine, hambavalu, lööve jne) lapsele ja paluda lapsevanemal pöörduda arsti vastuvõtule;

8.4 Lapsevanem teavitab koheselt lasteaeda, kui laps on haigestunud nakkushaigusesse (tuulerõuged, sarlakid, punetised, rotaviirus jne);

8.5 Lapsevanem informeerib lasteaeda, kui laps on teatud toiduainete vm suhtes allergiline, kui lapsel on pärilikud või muud püsivad terviserikked (langetõbi, suhkruhaigus, südamehaigused jms);

8.6 Lasteasutuses lapse haigestumise või vigastuse korral kutsub pedagoog vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanematega (Sotsiaalministri määrus nr 61). Lapsevanem peab rühmaõpetaja ja/või terviseedendaja palvele haigele lapsele järele tulla reageerima niipea, kui võimalik;

8.7 Õpetaja võtab päeva jooksul haigestunud või vigastuse saanud lapse vanemaga koheselt kontakti;
8.8 Lasteasutuses ei anta lastele ravimeid. Kui arst on kroonilise terviserike korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse terviseedendaja või direktori määratud pedagoogiga;

8.9 Lasteasutuse direktor või terviseedendaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teadetetahvlil teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid;

8.10 Lapsevanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille korral personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

IX Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetemete rakendamine

9.1 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset (narrimine, solvamine, ähvardamine jne) ja füüsilist (löömine, tõukamine, näpistamine jne) turvalisust ohustavate olukordade ennetamine toimub lasteasutuse direktori poolt koostatud tegevuskava alusel;

9.2 Vaimse või füüsilise turvalisuse ohust teada saamisest informeeritakse koheselt direktorit kirjalikult või vestluse teel, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool lasteasutust olevatele isikutele või asutustele;

9.3 Lapse, vanema või lasteasutuse töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, on oluline hinnata selle võimalikke põhjuseid ja olukorra tõsidust. Piisavalt tõsise juhtumi korral reageerida kiiresti, rakendades selleks pedagoogilisi või andragoogilisi võtteid või vajadusel tõkestada edasine sobimatu käitumine ning pöörduda politsei poole;

9.4 Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja;

9.5 Täiskasvanud ei lahenda konflikte ega tee märkusi laste kuuldes;

9.6 Abivajava lapse ( arengu- ja käitumisprobleemidega laps, väärkoheldud laps…) puhul rakendab lasteasutus Lastekaitse seadusest tulenevaid meetmeid, kus lapsega töötav isik on kohustatud lapse abivajaduse ilmnemisel otsima abi ja vajaduse korral tegema koostööd lastekaitsetöötaja või teiste lapsega töötavate isikutega. Lastekaitsetöötaja või lapsega töötav isik peab lapse abivajaduse hindamisse kaasama lapse ja last kasvatava isiku või lasteasutuse, kus laps viibib.

Lapse turvalisus

10.1 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va korrashoiu- ja hooldustöödega seotud liiklusvahendid, kellel on vastav luba;

10.2 Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus;

10.3 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus on kontrollitud tootja juhendite kohaselt ,vastavad laste eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse;

10.4 Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele;

10.5 Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja;

10.6 Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal;

10.7 Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud:

  • laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteaia direktori või õppealajuhataja loal;
  • laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos vanema(te)ga, eestkostjaga või lapsevanema(te) poolt volitatud esindajaga;

10.8 Lasteaia territoorium on ette nähtud ainult lastele väljasolemiseks õpetaja järelvalve all. Laste ohutuse tagamiseks on vajalik, et lapsevanem ei jääks oma lapsega territooriumile mängima kui on lapsele järgi tulnud;

10.9 Lasteasutuse ruumides, õue mängualal ei ole lubatud suitsetada, tarvitada alkohoolseid jooke, psühhotroopseid aineid;
10.10 Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse lapsevanemaid telefonitsi ja vajadusel lapsed ning töötajad evakueeritakse;

10.11 Võõrastel isikutel on lasteasutuse ruumides ja õuealal viibimine keelatud. Vanem saab siseneda lasteaeda kasutades fonolukku või uksekella;

10.12 Turvalisuse tagamiseks on väljaspool lasteaia tööaega lasteaia hoones tehniline valve;

10.13 Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse lasteaias regulaarselt läbi riskianalüüs ning koostatakse tegevuskava ohutuse ja turvalisuse edendamiseks;

10.14 Keskkonna ohutuse ja turvalisuse tegevuskava täitmises teostab järelevalvet Terviseamet, tuleohutuse valdkonnas Päästeamet.

XI Mäng ja õuesolek

11.1 Kogu lasteaia õueala on kasutamiseks kõikidele lasteaias käivatele lastele ning reeglid on täitmiseks lastele, personalile ja lastevanematele lasteaia lahtioleku ajal;
11.2 Lapsed viibivad õues 1-2 korda päevas, sõltuvalt ilmastikutingimustest;

11.3 Iga täiskasvanu märkab ja peatab vajadusel iga lapse ohtliku tegevuse või käitumise;

11.4 Iga rühma töötaja jälgib oma rühma lapsi ja kutsub vajadusel teiste rühmade lapsi korrale;

11.5 Lastel on keelatud ronida mänguvahenditel kaelapaelte, lahtiste sallide ja jalgratturikiivriga;

11.6 Iga täiskasvanu jälgib ja vastutab, et lapsed viibivad õuesoleku ajal täiskasvanu nägemisulatuses:

11.7 Lasteaia territooriumil jalg –ja tõukerattaga sõites kehtivad järgmised reeglid:

– ühisel õuesoleku ajal otsustab rühmaõpetaja, kas võib sõita tõukerattaga või rattaga;

– jalgrattaga, tõukerattaga või rulluiskudega sõidul peavad lapsed kandma sobivas suuruses kiivrit ja soovitavalt ka põlve-, küünarnuki- ja randmekaitsmeid;

– kui laps eirab lasteaias pidevalt ohutu sõidu reegleid, on rühmaõpetajal õigus keelata lapsel lasteaias jalg- ja tõukeratta kasutamise;

11.8 Avastades lõhutud detaili või muu puuduse atraktsioonidel, tuleb sellest viivitamatult informeerida rühmaõpetajat ja/või direktorit.

XII Kaasa toodud mänguasjad lasteaias

12.1 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele;

12.2 Kodust kaasa toodud mänguasja kadumise, purunemise, otsimise eest vastutab lapsevanem;

12.3 Kaasa toodud mänguasja puhul kehtib reegel: “luban mänguasja ka sõbrale”. Lapsevanem selgitab lapsele, et kaasa toodud mänguasju tuleb kaaslastega jagada;

12.4 Lasteaeda on keelatud tuua;

– paber-, metallraha, ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju (poksikindad, nuga, mängupüstol), mobiiltelefone, tahvelarvuteid jm (infotehnoloogia vahendid ainult kokkuleppel rühma õpetajaga)

– liiga väikseid, hinnalisi ja õrnu mänguasju

– ehteid (sõrmused, ketid jms), küünelakke, meikimisvahendeid, närimiskummi jne

12.5 Lasteaed ei vastuta lasteaia õuealale jäetud kelkude, rataste, tõukerataste jm esemete eest.

XIII Sünnipäevade tähistamine

13.1 Laste sünnipäevade tähistamine lepitakse kokku rühma vanematega iga õppeaasta alguses;

13.2 Soovi korral võib laps lasteaias kostitada kaaslasi kokkuleppel rühmaõpetajaga mõistliku hulga puuviljade ja maiustustega, arvestades laste arvuga oma rühmas;

13.3 Kaasa toodud maiustused peavad olema originaalpakendis, millel on peal selgelt loetavad koostisosad ja kehtiv realiseerimise tähtaeg (parim enne/kõlblik kuni).

XIV Õppekäigud ja väljasõidud

14.1 Rühmatöötajad vastutavad (vastavalt kinnitatud töögraafikule tööl viibimise ajal) lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse lasteasutuses viibimise ajal;

14.2 Õppekäigud, ekskursioonid, matkad ja muud lasteaia territooriumilt lahkumist nõudvad üritused korraldatakse õpetajate juhtimisel ja vastutusel vastavalt kuuplaanile;

14.3 Lasterühma saadavad lasteaia territooriumilt lahkudes seaduses ettenähtud arv täiskasvanuid. Vajadusel ja võimalusel kaasatakse rohkem saatjaid (lapsevanemad; lasteaia töötajad, muusika- ja liikumisõpetaja, eripedagoog-mänguterapeut);

14.4 Kõnnitee puudumisel võib lasterühm liikuda teepeenral nii, et näeks vastu sõitvaid sõidukeid;

14.5 Õpetaja võtab kaasa osavõtvate laste nimekirja ja nende vanemate kontaktandmed ning esmaabipaki;

14.6 Lasteaia territooriumilt lahkudes on lapsed ja rühmatöötajad helkurvestides.

XV Kodukorra kinnitamine, muutmine, ettepanekute tegemine

15.1 Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule;

15.2 Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindaja.

Töökorralduse reeglid